Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego Fotookladka.pl W razie pytań skontaktuj się z nami.

Regulamin ten obowiązuje od dnia 11.01.2019r.

I Postanowienia ogólne

 • 1. Definicje
  1. Fotookladka – Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem fotookladka.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru.
  2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w Fotookladka.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w Fotookladka.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w Fotookladka zakupów.
  5. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak, wpisaną do CEIDG. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 668-18-66-168, Regon: 366489871. Dane kontaktowe: foto@fotookladka.pl
  6. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w Fotookladka.
  7. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Fotookladka nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik.
  8. Praca graficzna – Utwór w myśl Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
  9. Regulamin – niniejszy regulamin.

  §2. Podstawy prawne
  Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

  §3. Wymogi techniczne
  W celu korzystania z Fotookladka wymagane jest:
  a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Fotookladka pod adresem internetowym fotookladka.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
  b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

  §4. Wymogi prawne
  1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Fotookladka.
  2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  §5. Przedmiot Regulaminu
  Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak za pośrednictwem Fotookladka.

II Korzystanie z Usługi

 • 6. Cel Usługi
  Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.

  §7. Należyta staranność
  1. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.
  2. W przypadku produktów, które wymagają wykonania przez Fotookladka indywidualnego projektu graficznego dla klienta Fotookladka zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania maksymalnie 1 projektu graficznych, oraz maksymalnie 2 poprawek dla każdego zamówionego produktu. W przypadku chęci wprowadzenia przez klienta korekty do projektu, zostanie ona naniesiona w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości na temat poprawki.
  Jeśli KLIENT będzie zainteresowany kolejnym projektami lub poprawkami Fotookladka może wymagać dodatkowej opłaty za projekt graficzny. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od typu zamówionego produktu.
  §8. Brak wymogu rejestracji
  1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w Fotookladka nie wymaga rejestracji.
  2. Zakup Towarów w Fotookladka nie wymaga rejestracji.

  §9. Rejestracja konta w Fotookladka
  1. W celu rejestracji w Fotookladka należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Fotookladka oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
  2. Rejestracja w Fotookladka jest dobrowolna i bezpłatna.

  §10. Logowanie
  Po zarejestrowaniu się w Fotookladka każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  §11. Usuwanie konta
  W celu usunięcia konta Użytkownika z Fotookladka należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: foto@fotookladka.pl

  §12. Zaproszenie do zawarcia umowy
  Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Fotookladka stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  §13. Ceny
  Ceny Towarów wskazanych w Fotookladka:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

  §14. Zmiany cen
  FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

  §15. Dostawa
  1. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak zamieszcza na podstronie Fotookladka przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.

 1. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 2. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.
 3. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub brakiem akceptacji projektu (niektóre produkty wymagają akceptacji przygotowanego projektu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia).
 4. Dostępne sposoby dostawy :
  a) Przesyłka kurierska
  b) Odbiór w paczkomatach InPost
 5. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 6. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego FIRMY POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne).
 7. Po przekazaniu paczki Kurierowi FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) Zniszczenia paczki
  b) Nieodebranie paczki przez Klienta
  c) Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta
  d) Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną

  §16. Proces składania zamówienia
  1. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  2. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za naganne moralnie.
  3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których umieszczenie na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich i pokrewnych.

  §17. Płatności
  1. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak umożliwia następujące metody płatności:
  a) Szybki przelew internetowy
  – realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.pl

 8. b) Przelew na konto bankowe
  – czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunku bankowym FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak
  – numer konta bankowego: ING:78 1050 1735 1000 0097 3670 9032
 • 18. Warunki i zasady korzystania z promocji
  1. Promocje w sklepie internetowym Fotookladka trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Właściciela sklepu w ofercie komunikującej daną promocję.
 1. Każdemu Uczestnikowi promocji zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.
 2. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie.

  §19. Reklamacje
  1. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
  d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,
  e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak lub osobę trzecią, za którą FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak.
  3. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.
  4. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
  5. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
  6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak.
  7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  a) wymiany Towaru na nowy,
  b) naprawy Towaru,
  c) obniżenia ceny,
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  Wybór żądania zależy od Klienta.
  8. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak
  albo
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
  9. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  10. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak pod adres: Żuki 36 E, 62-700 Turek. Koszt dostawy Towaru pokrywa FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przy zakupie Towarów w Fotookladka.
  11. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMIE POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  13. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Fotookladka.
  14. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
  15.KLIENT posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  b) Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  17.Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.
  18. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 19. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  20. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR – ec.europa.eu/consumers/odr
  21. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

  §20. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Fotookladka w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Fotookladka bez podawania przyczyny w przez okres 365 dni od daty złożenia zamówienia. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania.
  2. Produkty wysłanie klientowi w formie elektronicznej nie podlegają zwrotowi.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku zakupu Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, dotyczy to w szczególności Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
  5. Koszt przesyłki Towaru do Klienta oraz od Klienta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Fotookladka. Koszt transportu zostaje doliczony do wartości Towaru i zostaje zwrócony na konto wskazane przez Klienta.
  6. Towar wraz z formularzem zwrotu należy odesłać na adres: POL-ART. Studio Graficzne Szymon Sobczak, Żuki 36 E, 62-700 Turek

 3. Fotookladka.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  §21. Dostępność Usługi
  1. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Fotookladka spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Fotookladka z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Fotookladka były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Fotookladka w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Fotookladka.

  §22. Korzystanie z Fotookladka
  Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Fotookladka, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie Fotookladka.

III Postanowienia końcowe

 • 23. Kontakt z Fotookladka
  W celu skontaktowania się z FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: foto@fotookladka

  §24. Ważność postanowień
  W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  §25. Właściwość sądu
  1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak.
  2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a FIRMĄ POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

  §26. Obowiązujące przepisy
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

  §27. Blokowanie wysyłanych wiadomości
  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

  §28. Zmiana Regulaminu
  1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ POL-ART Studio Graficzne Szymon Sobczak z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
  2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Fotookladka w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
  3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Fotookladka, konto Użytkownika zostanie usunięte z Fotookladka, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
  4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

  §29. Dostępność Regulaminu
  Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej fotookladka.pl/regulamin umożliwiającym wydruk.

  §30. Załącznik
  Regulamin posiada dwa załączniki. Pierwszym załącznikiem jest Formularz odstąpienia od umowy. Drugim załącznikiem jest Polityka Prywatności, która zawiera klauzule dotyczące ochrony danych osobowych.

  §31. Wejście w życie Regulaminu
  Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 stycznia 2019 roku.